UrpiSport l’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web https://urpisport.cat.

En aquest sentit, UrpiSport garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB

Raó social; URPISPORT, S.L

NIF; B62251590

Direcció Postal; C/ Frederic Soler, 136. 08205 – Sabadell. (Barcelona).

Direcció electrònica; info@urpisport.cat

Telèfon; 937205135

Registre Mercantil;  Tomo 33084, Foli 27, Full B-222019, Inscripció 4º.

Objecte principal; Taller mecànic.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de URPI SPORT SL amb NIF B62251590 i domicili social situat en CR FREDERIC SOLER PG SECTOR SUD OEST GRACIA 136 08205, SABADELL (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que URPI SPORT SL té previst realitzar.

PRINCIPIS APLICATS EN EL TRACTAMENT DE DADES
En el tractament de les seves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.
Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractats de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.
El Titular presa les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

TRACTAMENTS REALITZATS

 • Gestió de la pàgina web.
  • Finalitat; Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
  • Termini de conservació; Mentre duri el consentiment.
  • Base legítima;  El consetiment del interessat.
  • Tipología de dades; Dades merament identificatives.
  • Cessions; No es preveuen.
  • Transferències internacionals; No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils; No es preveuen.
 • Formulari web;
  • Finalitat; Atendre a les seves consultes i/o sol·licituds.
  • Termini de conservació;  Mentre duri el consentiment.
  • Base legítima; El consentiment del interessat.
  • Tipología de dades; Dades merament identificatives.
  • Cessions; No es preveuen.
  • Transferències internacionals; No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils; No es preveuen.
 • Gestió del cumpliment normatiu;
  • Finalitat; Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del cumpliment de la normativa a la qúal està subjecta la entitat.
  • Termini de conservació; Conservació de les còpies dels documents fins que prescrivin les accions per reclamar una possible responsabilitat.
  • Base legítima; El cumpliment de la llei.
  • Tipologia de dades; Dades merament indentificatives.
  • Cessions; Les seves dades seràn comunicades en càs que sigui necessària a Organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplis am les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més a més, s’informa que la base legitimadora de la cessió es cumplir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
  • Transferències internacionals; No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils; No es preveuen.
 • Accions comercials;
  • Finalitat; Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prosprecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
  • Termini de conservació; Mentre duri el consentiment.
  • Base legítima;  El consetiment del interessat.
  • Tipología de dades; Dades merament identificatives.
  • Cessions; No es preveuen.
  • Transferències internacionals; No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils; No es preveuen.
 • Registre dels usuaris;
  • Finalitat; Captació , registre i tractament de dades per poder registrar-se còm a usuari.
  • Termini de conservació; Mentre duri el consentiment.
  • Base legítima;  El consetiment del interessat.
  • Tipología de dades; Dades merament identificatives.
  • Cessions; No es preveuen.
  • Transferències internacionals; No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils; No es preveuen.

Per a garantir el compliment de les condicions recollides en l’Avís Legal i en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
Per a analitzar la navegació dels usuaris. El Titular recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’Usuari quan navega pel lloc web que les seves caracterísiticas i finalitat estan detallades en la Política de Cookies .
Per a gestionar les xarxes socials. UrpiSport té presència en xarxes socials. Si vostè es fa seguidor en les xarxes socials del Titular el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que ha acceptat prèviament.
Pot consultar les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials en aquests enllaços:

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Instagram
El Titular tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informar-lo de les seves activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

En cap cas el Titular utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

DRETS DELS INTERESATS

URPI SPORT SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’APP, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de URPI SPORT SL.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

Presentació d’un escrit a l’adreça CL FREDERIC SOLER PG SECTOR SUD OEST GRAC 136 08205, SABADELL (BARCELONA) (a l’atenció de URPI SPORT SL) o bé a través de correu electrònic info@urpisport.cat

 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la

sol·licitud.

CONTINGUT D’ALTRES LLOCS WEB
Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si hagués visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció usant aquest codi.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

URPI SPORT SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Setembre de 2022.